การเผยแพร่ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรม

EB รายการ
EB1 (1) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

http://www.nimt.or.th/main/wp-content/uploads/2018/03/ประกาศที่73-2561การนำเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf

EB1 (2) ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานปัจจุบัน
– โครงสร้างหน่วยงาน

คณะผู้บริหาร/แผนผังองค์กร/ทำเนียบผู้อำนวยการ

– ภารกิจหน่วยงาน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

– ผู้บริหารหน่วยงาน

คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ

คณะผู้บริหาร/แผนผังองค์กร/ทำเนียบผู้อำนวยการ

– นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

นโยบายและแผนงาน/ประมวลจริยธรรม/คู่มือการปฏิบัติงาน

– แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

http://www.nimt.or.th/main/wp-content/uploads/2018/05/EB41แผน61.pdf

– ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
http://www.nimt.or.th/procurement/
– มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

http://www.nimt.or.th/main/wp-content/uploads/2018/05/Quality-Manual-page-7.pdf

– มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต)

คู่มือระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์

EB2 (1) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ให้ภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

การมีส่วนร่วม

EB2 (2) หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

http://www.nimt.or.th/main/wp-content/uploads/2018/06/th4.0-v2-result.pdf

สัมมนาวิชาการ มาตรวิทยาในยุค TH 4.0 (28 มีนาคม 2561)

EB3 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

http://www.nimt.or.th/statute/files/5105_1-283.pdf

EB3 (2) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

http://www.nimt.or.th/main/wp-content/uploads/2018/03/ประกาศที่74-2561ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

EB3 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
– ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ)

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

http://process3.gprocurement.go.th/eGPProcure/secureds/HOME?url=/eGPDocPlan&proc_id=PLNI0006

– ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน

http://www.nimt.or.th/procurement/index.php?Page=38

– การปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน (ภาพถ่าย)

รูปถ่ายปิดประกาศ

EB3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

http://www.nimt.or.th/procurement/

EB4 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

http://www.nimt.or.th/main/wp-content/uploads/2018/05/EB41แผน61.pdf

EB4 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ((ที่ผ่านมา)

http://www.nimt.or.th/main/wp-content/uploads/2018/05/EB42ผลการดำเนินงานปี-2560-1.pdf

EB4 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

http://nimtscurve.nimt.or.th/

EB5 หน่วยงานมการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
– หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
– หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ
– วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
– มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

แผนการบริหารผลการปฏิบัติงาน

EB6 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
http://www.nimt.or.th/statute/files/50-2560.pdf
EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน โดยต้องมีรายละเอียด

http://www.nimt.or.th/feedback/80-2560.pdf

– ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนhttp://www.nimt.or.th/feedback/

– กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

http://www.nimt.or.th/feedback/feedback-procedure.pdf

– การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

http://www.nimt.or.th/feedback/index.php?menu=chkstatus

– มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

1. เข้า  http://www.nimt.or.th
2. เลือกเมนู พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
3. เลือกเมนู ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มว. http://www.oic.go.th/INFOCENTER22/2256/ ,
4. กดโปรดเลือกรายการที่ต้องการ
5. กดเลือกเมนูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 และกดเลือกเมูน ข้อมูลข่าวสารที่คณะกรรมการกำหนด (มาตรา 9 (8))
6. ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8) และกดเลือกเมนู ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8)
8. โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ  ให้ทำการกดเลือกเมนู ด้านการให้บริการประชาชน เพื่อดูการรายงานผลสรุปข้อร้องเรียนในแต่ละเดือน ของสถาบันฯ

http://www.oic.go.th/INFOCENTER22/2256/

EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

มว.5105.2-69ลว12มิ.ย.61,ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

 

EB9 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านทุจริตในหน่วยงาน
– มว5105.2-24ลว24ก.พ.61,รายงานผลการจัดฝึกอบรม ป.ป.ช.

พนักงานมว.ประกาศเจตจำนง”ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง” (13 กุมภาพันธ์ 2561)

EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
– มว5105.2-24ลว24ก.พ.61,รายงานผลการจัดฝึกอบรม ป.ป.ช.

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (13 กุมภาพันธ์ 2561)

EB10 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

http://www.nimt.or.th/main/wp-content/uploads/2018/03/ประกาศที่35-2560คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf

EB11 (1) หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

แผน-ผล การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

EB11 (2) หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

แผน-ผล การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

EB12 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ISO 9001:2015
1. ระบบการตรวจสอบงาน ISO 9001:2015 ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ISO 9001
หมายเหตุ
สำหรับวิธีการและขั้นตอนการตรวจสอบนั้น งดเผยแพร่สู่สาธารณะ เนื่องจากเป็นการดำเนินการภายใน โดยบรรจุไว้ในระบบ intranet ของสถาบัน
2. การตรวจติดตามคุณภาพ
2.1 คำสั้่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจ ISO 9001 2015 ปี 2561
2.2 รายงานการประชุม
2.2.1 รายงานการประชุมคณะตรวจติดตาม ครั้งที่ 1-2560
2.3 ขออนุมัติแผนการตรวจ ISO 9001 2015 ปี 2561
2.4 การแจ้งกำหนดการตรวจติดตาม
2.5 แผนงานผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561 ระบุงานการติดตามตรวจติดตามผล ISO 9001 2015 แผนงานลำดับที่ 7
3. กลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
หมายเหตุ
การกำกับติดตามดำเนินการโดยที่ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (Management Review) ทั้งนี้ งดเผยแพร่รายงานการประชุมISO/IEC 17025 และ ISO 17034
1. การประกาศใช้
เอกสารระบบคุณภาพ ISO IEC 17025 และ ISO 17034
EB12 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติหรืออนุญาต)

คู่มือระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์