การเผยแพร่ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรม 2563

ข้อมูล

O3

อำนาจหน้าที่

http://www.nimt.or.th/main/?page_id=6620

 • - พรบ.พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ปี 2540
 • - พรบ. พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติปี 2559

http://www.nimt.or.th/main/?page_id=8049

 • - วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

http://www.nimt.or.th/main/wp-content/uploads/2017/09/Master_Plan_03_FINAL_DRAFT.pdf

 • - แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ปี 2560-2564

O5

ข้อมูลการติดต่อ

 1. http://www.nimt.or.th/main/?page_id=302
  - ที่อยู่ และแผนที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 2. http://www.nimt.or.th/main/?page_id=7987
  - ข้อมูลการติดต่อสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. http://www.nimt.or.th/main/
  - ข่าวสารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 2. http://www.nimt.or.th/main/?cat=40
  - ข่าวประชาสัมพันธ์

O8

Q&A

http://www.nimt.or.th/feedback/

 • แจ้งเรื่องร้องเรียน และ ข้อเสนอแนะ

O9

Social Network

Facebook สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
https://www.facebook.com/NIMT2541/

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือคุณภาพ (Quality Manual [Edition : 10 Revision 00 Issued on 1 February 2019] และ ขั้นตอนปฏิบัติงานคุณภาพ (Quality Procedure)  [Edition: 10 Revision 00 Issued on 1 February 2019]

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจปี งบประมาณ 2562

 • รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2562

 http://intranet.nimt.or.th/nimt/data/information/information1/4587/1567152557.pdf

 • รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการสอบเทียบประจำปีงบประมาณ 2562

http://intranet.nimt.or.th/nimt/data/information/information1/4586/1567152235.pdf

O17

E-Service  

http://www.nimt.or.th/main/?page_id=7610
การให้บริการสอบเทียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติผ่านระบบเว๊บไซค์

http://www.nimt.or.th/etrm/
การบริการวัสดุอ้างอิงของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

http://training.nimt.or.th/
การให้บริการฝึกอบรมสัมมนาของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลำดับที่ 31 – 46 ในหน้าเว๊ป

http://www.nimt.or.th/procurement/index.php?Page=4

รหัสโครงการ 6313112ล , 6313108ล , 6313107ล , 6312203 , 6313111ล , 6313104ล , 6313110ล , 6313105ล , 6313201ล , 6313201ล ,

http://www.nimt.or.th/procurement/index.php?Page=5

รหัสโครงการ 6313201ล , 6313202ล ,  6313203ล , 6313109ล , 6313106ล , 6313115ล

 

O22

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

http://www.nimt.or.th/procurement/
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

O24

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2562

O29

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

http://www.nimt.or.th/feedback/80-2560.pdf
ตามประกาศสถาบัน ที่ 80/2560 เรื่องมอบหมายพนักงานทำหน้าที่ด้านการจัดการข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน

O30

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน โดยต้องมีรายละเอียด

http://www.nimt.or.th/feedback/80-2560.pdf

– ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนhttp://www.nimt.or.th/feedback/

– กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

http://www.nimt.or.th/feedback/feedback-procedure.pdf

– การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

http://www.nimt.or.th/feedback/index.php?menu=chkstatus

– มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

 1. 1. เข้า http://www.nimt.or.th
 2. 2. เลือกเมนู พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
 3. 3. เลือกเมนู ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มว. http://www.oic.go.th/INFOCENTER22/2256/,
 4. 4. กดโปรดเลือกรายการที่ต้องการ
 5. 5. กดเลือกเมนูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 และกดเลือกเมูน ข้อมูลข่าวสารที่คณะกรรมการกำหนด (มาตรา 9 (8))
 6. 6. ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8) และกดเลือกเมนูข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8)
 7. 7. กดเลือกเมนูกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัด ไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ
 8. 8. โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ ให้ทำการกดเลือกเมนู ด้านการให้บริการประชาชน เพื่อดูการรายงานผลสรุปข้อร้องเรียนในแต่ละเดือน ของสถาบันฯ

http://www.oic.go.th/INFOCENTER22/2256/

O31

เข้าหน้าเว๊ป ดังนี้

http://www.nimt.or.th/main/?page_id=9618

 • คลิกไปที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มว.

http://www.oic.go.th/INFOCENTER22/2256/

 • เลือกรายการ ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา 9(8)

และกด ลิ์งค์ ไปที่ http://www.oic.go.th/INFOCENTER22/2256/

งานด้านการบริการประชาชน

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

http://www.nimt.or.th/feedback/
การรับฟังข้อร้องเรียน/และข้อเสนอแนะ

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • http://www.nimt.or.th/main/?p=31725
 • ประชุมการเตรียมข้อมูลสำหรับการจัดทำโครงการสถาปนาและถ่ายทอดค่ามาตรฐานการวัด สอบเทียบ ทวนสอบเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ (10 มิถุนายน 2563
 • http://www.nimt.or.th/main/?p=31299
 • รพ.ธรรมศาสตร์ หารือการตรวจสอบหน้ากากอนามัย N95 ด้วยมาตรวิทยา (15 เมษายน 2563)
 • http://www.nimt.or.th/main/?p=29759
 • มว.-สตช.หนุนระบบมาตรวิทยา สร้างศักยภาพบังคับใช้กฎหมายผู้ขับขี่ “เมาแล้วขับ” (วันที่ 19 ธันวาคม 2562)
 • http://www.nimt.or.th/main/?p=28874
 • การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของระบบสอบเทียบอัตราการไหลของแก๊สความสูง ของมว. (12 พฤศจิกายน 2562)

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

http://www.nimt.or.th/statute/files/50-2560.pdf
ประกาศสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติที่ 50/2560 เรื่องเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

http://www.nimt.or.th/main/?p=29932
มว. ประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นองค์กรคุณธรรม

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 • ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงานระดับกรม  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (เอกสารมีประกอบ)

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ทำบุญปีใหม่ และ ผมว. พบปะพนักงาน (7 มกราคม 2563)

 

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารมีประกอบ)

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปีพ.ศ. 2563

O41

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

 1. http://www.nimt.or.th/main/?p=13757

-          ประกาศสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติที่ 74/2561 เรื่องแนวปฏิบัติการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. http://www.nimt.or.th/main/?p=13757

ประกาศสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติที่ 72/2561 เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน

 1. http://www.nimt.or.th/main/?p=13757

ประกาศสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติที่ 35/2560 เรื่อง คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 1. สถาบันฯ มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

http://www.nimt.or.th/feedback/80-2560.pdf

 1. มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

http://www.nimt.or.th/main/?p=13757

ประกาศสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติที่ 73/2561 เรื่องการนำเสนอข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

 1. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

ประกาศสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เรื่อง มาตรการให้ผู่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

 1. มาตรการเรืองร้องเรียน

– ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนhttp://www.nimt.or.th/feedback/

– กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

http://www.nimt.or.th/feedback/feedback-procedure.pdf

– การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

http://www.nimt.or.th/feedback/index.php?menu=chkstatus

– มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

 1. เข้า http://www.nimt.or.th
 2. เลือกเมนู พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
 3. เลือกเมนู ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มว.http://www.oic.go.th/INFOCENTER22/2256/ ,
 4. กดโปรดเลือกรายการที่ต้องการ
 5. กดเลือกเมนูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา9 และกดเลือกเมูน ข้อมูลข่าวสารที่คณะกรรมการกำหนด (มาตรา 9 (8))
 6. ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8)และกดเลือกเมนู ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8)
 7. กดเลือกเมนูกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ
 8. โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ ให้ทำการกดเลือกเมนู ด้านการให้บริการประชาชน เพื่อดูการรายงานผลสรุปข้อร้องเรียนในแต่ละเดือน ของสถาบันฯ

http://www.oic.go.th/INFOCENTER22/2256/

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 1. http://www.nimt.or.th/main/?p=30120.

มว.ร่วม MHESI สานฝันปันน้ำใจ ปลูกฝังเด็กไทยไม่โกง (23-24 มกราคม 2563

 1. http://www.nimt.or.th/main/?p=29932

ทำบุญปีใหม่และผมว.พบปะพนักงาน โดยโดยมีการบริหารจัดการองค์การตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับเครือข่ายของสถาบัน

 1. http://www.nimt.or.th/main/?p=29389

คณะทำงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเข้ากิจกรรมการเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2562 และนำมาถ่ายทอดให้กับพนักงานภายในองค์กร โดยผ่านระบบงานเว๊ปไซค์สถาบันฯ

 1. การจัดทำแบบฟอร์มสำหรับการตรวจสอบ เรื่องความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินการ ที่กำหนดโดยสถาบันฯ
  ข้อตกลงคุณธรรม ความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อน
 2. การเข้าร่วมอบรมของมว. กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ของกระทรวงอว.http://www.anti-corruption.ops.go.th/index.php/news/news-activity/311-projectcoi2563
 3. มว.เข้าร่วมการปฏิบัติการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.อว.)
  http://www.anti-corruption.ops.go.th/index.php/news/2020-05-13-07-02-25/2563