โครงการปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (5 ตุลาคม 2560)

นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ รศ.นพ.สรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในโอกาสเข้าร่วมปลูกต้นไม้ ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน  พร้อมทั้งเข้าตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงด้านมาตรวิทยาเคมี ณ เทคโนธานี จ.ปทุมธานี