นโยบายและแผนงาน/ประมวลจริยธรรม

แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่3 พ.ศ.2560 – 2564

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ ISO 9001

 

 

 

 

 

 

 

ร่างกลุทธ์สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2557 – 2561 ฉบับรับฟังความคิดเห็น

planing-tn-1170-446

 

ประมวลจริยธรรม สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

planing-tn-580-376

5 Total Views 5 Views Today