มว. ร่วมต้อนรับรองนายก ดร.สมคิด (8 มกราคม 2561)

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางเข้าเยี่ยมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเยี่ยมชมนิทรรศการ ตลอดจนแผนดำเนินงานของกระทรวงในอนาคต พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูง โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหารของ วท. ให้การต้อนรับและนำเสนอโครงการที่สำคัญพร้อมรับฟังคำชี้แนะ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ BIG ROCK และงบอื่นๆ ทั้งนี้ นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. ร่วมให้การต้อนรับและประชุมผู้บริหาร วท. ในการปรึกษาหารือถึงการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI) ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน  ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์  รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว.

บรรยากาศการต้อนรับและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูง