อบรม Risk-Based Thinking พนักงาน มว. (9 มกราคม 2561)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมหัวข้อ “Risk-Based Thinking” บรรยายให้ความรู้โดย อ.น้ำเพชร พรหมณา จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ แก่ผู้บริหารและพนักงานของสถาบัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิดพื้นฐานด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ISO  หลักการ แนวคิด และขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงเบื้องต้น  รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรตามข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO ได้อีกด้วย ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี