I AM NIMT ทอดกฐินสามัคคี วัดสวนแก้ว (28 ตุลาคม 2561)

นักมาตรวิทยาและพนักงาน มว. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีและออกโรงทาน กล้วยทอดและน้ำ ร้าน I AM NIMT ในนามของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ซึ่งการร่วมกันประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามร่วมกันนี้  เป็นค่านิยมหลักขององค์กร  ที่เราชาว มว. ได้ยึดถือกัน  ณ วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี