สมัครงานพนักงาน

1.พนักงานบัญชีการเงิน/Accountant & Finance Officer

ลักษณะงาน

 • - จัดทำระบบบัญชีของสถาบัน ให้เป็นไปตามหลักการบัญชีอันเป็นที่ยอมรับ และเก็บรักษาหลักฐานของการบันทึกระบบบัญชี เพื่อการตรวจสอบ
 • - จัดทำงบดุล งบรายได้ ค่าใช้จ่าย ของสถาบัน ตามแบบที่กำหนดทุกรอบระยะเวลาบัญชี และจัดให้มีการตรวจสอบบัญชี และรายงานประจำปี
 • - รับผิดชอบดำเนินการฝาก และถอนเงิน ตามที่ได้รับอนุมัติ
 • - ดูแลการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระบบ ระเบียบที่กำหนดไว้
 • - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชีหรือการเงิน
 • - มีประสบการณ์การทำงานด้านการบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office และโปรแกรมสำเร็จรูปด้านการบัญชีได้ดี
 • - สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมกับตำแหน่ง

2.พนักงานจัดซื้อ ระดับชำนาญการ/Procurement Staff (Professional Level)

 • - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีความรู้ และประสบการณ์ในการจัดซื้อ จัดจ้าง 15 ปี ขึ้นไป
 • - มีประสบการณ์ในหน่วยงานภาครัฐจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • - สามารถใช้ PC และใช้ Microsoft Office รวมถึงทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ได้ดี
 • - มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี

3.นักมาตรวิทยา/Metrologist

- ปริญญาตรีขึ้นไป

- วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Electronic, Mechanical, Instrumentation, Telecommunication, Industrial

- วิทยาศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์ เครื่องกล ไฟฟ้า คะแนนเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป มีความรู้ภาษาอังกฤษดี

ส่งจดหมายแนะนำตัว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน ทางไปรษณีย์ที่
กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารกลาง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3 / 4 – 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4112 โทรสาร 0 2577 2877
E-mail