การตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 และ/หรือ 17034 ประจำปี 2562 (14 มิถุนายน 2562)

ส่วนงานคุณภาพ กำหนดให้มีการตรวจติดตามคุณภาพภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามคู่มือคุณภาพ  และเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าระบบคุณภาพที่จัดทำขึ้นตาม ISO/IEC 17025 และ/หรือ ISO 17034 ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล  ซึ่งการตรวจติดตามคุณภาพภายในในปี 2562 นี้ ได้มีการพัฒนาให้มีความเข้มงวดมากขึ้น  โดยในคณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในจะประกอบด้วย  ผู้ตรวจติดตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค และผู้สังเกตการณ์  ทั้งนี้เพื่อให้การตรวจติดตามคุณภาพภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในคณะของผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในกันด้วย ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี