อบรม “ความรู้ด้านประกันสังคม” (1 กรกฎาคม 2562)

ส่วนบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารกลาง จัดอบรม “ความรู้ด้านประกันสังคม” โดยได้รับเกียรติจากนางวิราวรรณ  ขวัญแดง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้างานสิทธิประโยชน์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี มาบรรยายให้ความรู้แด่พนักงาน มว. ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานียังได้ร่วมกับโรงพยาบาลการุณเวชปทุมธานี มาให้บริการตรวจสุขภาพกับผู้ประกันตนของสถาบันที่ประสงค์จะใช้สิทธิตรวจสุขภาพกับประกันสังคม  โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี