มว. ยกทัพนำมาตรวิทยาหนุนผู้ประกอบการในเขตภาคตะวันออก จัดสัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่”

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ลงพื้นที่ในเขตภาคตะวันออก จัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่” ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี ซึ่งงานสัมมนานี้จัดขึ้นภายใต้การดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา และโครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาศักยภาพและผลิตภาพของผู้ประกอบการในประเทศไทย และนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านมาตรวิทยาที่ มว. พัฒนาขึ้นมาเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ รวมไปถึงนำเสนอเทคโนโลยีการวัดเพื่อการควบคุมสำหรับอุตสาหกรรมในอนาคต โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนไหล่ยานยนต์ ที่ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกรวมไปถึงมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

โดยได้รับเกียรติจากนางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. กล่าวต้อนรับและเปิดงานสัมมนา พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “หลักการและความสำคัญของการสอบกลับได้ของการวัดในระบบคุณภาพ” นอกจากนั้น ยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นร่วมถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีการวัดที่ทันสมัยในหลากหลายหัวข้อ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆของภาคการผลิตของไทย ซึ่งในภาคบ่ายของงานสัมมนายังได้รับเกียรติจากนายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วยนักมาตรวิทยา มว. ร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจอาทิ กลไกการสนับสนุนผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา และหัวข้อเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพ ทั้งระบบตรวจสอบความถูกต้องเครื่องจักร CNC ระบบการเชื่อมต่อเพื่อการวัดแบบอัตโนมัติ รวมไปถึงนำเสนอระบบการวัดแบบอัตโนมัติต่างๆ ที่ได้นำเทคโนโลยมาตรวิทยาไปช่วยเพิ่มความถูกต้องแม่นยำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการผลิตในอุตสาหกรรม  นอกจากนี้ภายในงานสัมมนาวิชาการยังได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจที่ได้นำเสนอเทคโนโลยีเกี่ยวกับนวัตกรรมการวัด รวมไปถึงการแสดงศักยภาพของเครื่องมือวัดจากมว. และผู้ประกอบการต่างๆที่ได้นำเทคโนโลยีการวัด รวมไปถึงเครื่องมือวัดที่ทันสมัยมาให้ผู้เข้าร่วมงานได้ศึกษาหาความรู้และสอบถามข้อมูล เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางาน เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป