การสอบเทียบเครื่องทดสอบแรงดึง-กด ตามมาตรฐาน 7500-1 (28-30 ตุลาคม 2562)

ส่วนฝึกอบรม  ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร “การสอบเทียบเครื่องทดสอบแรงดึง-กด ตามมาตรฐาน ISO 7500-1 (UTM)”  ให้แก่ผู้สนใจทั้งจากภาครัฐและเอกชน  บรรยายให้ความรู้โดยนายกิตติพงษ์  ชะเอมเทศ และนายชาญชัย  อมรสกุล นักมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการแรง ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล โดยมีวัตถุประสงค์ให้เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการวัดแรงได้ เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของเครื่อง Uniaxial Testing Machine (UTM) และสามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถสอบเทียบเครื่อง Uniaxial Testing Machine (UTM) และประเมินค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบ ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ISO 7500-1 ได้ สามารถพัฒนาโปรแกรมการคำนวณผลของการสอบเทียบเครื่อง Uniaxial Testing Machine (UTM) และออกใบรายงาน ผลการสอบเทียบให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 7500-1 ได้ สามารถอ่านและแปรผลในใบรายงานผลการสอบเทียบได้ ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี