อบรมการประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเครื่อง Roundness measuring instrument (30-31 ตุลาคม 2562)

ส่วนฝึกอบรม  กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปีภายใต้หัวข้อ การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเครื่อง Roundness measuring instrument บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมจากหน่วยทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดยดร.ธรรมรัตน์  สมทอง หัวหน้าห้องปฏิบัติการพื้นผิว และดร.มูฮัมหมัด  หมัดเด็น หัวหน้าห้องปฏิบัติการรูปร่าง ฝ่ายมาตรวิทยามิติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจหลักการและวิธีการสอบเทียบเครื่องวัดความกลมตามมาตรฐานสากล การใช้เครื่องวัดความกลมในการตรวจสอบเกี่ยวกับ Geometric Dimensioning & Tolerancing (GD&T) รวมถึงการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบเครื่องวัดความกลมอีกด้วย ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี