วัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนนิยามของระบบหน่วยระหว่างประเทศ