อบรมความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ (19 พฤศจิกายน 2562)

ส่วนฝึกอบรม  กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปี ภายใต้หัวข้อ ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ  บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมจากหน่วยทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดยดร.มณฑล  หอมกลิ่นเทียน  นักมาตรวิทยาชำนาญการ กลุ่มงานไฟฟ้ากระแสตรงและความถี่ต่ำ ความถี่สูงและแม่เหล็กไฟฟ้า  ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถตระหนักถึงความสำคัญของใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด สามารถอธิบายนิยามศัพท์ทางมาตรวิทยาที่ปรากฎในใบรายงานผลการสอบเทียบได้อย่างถูกต้อง  ได้ทราบถึงองค์ประกอบสำคัญในใบรายงานผลการสอบเทียบ  สารถดำเนินการทวนสอบเครื่องมือ และนำข้อมูลในใบรายงานผลการสอบเทียบไปประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดได้อย่างถูกต้อง  รวมถึงสามารถบอกแนวทางในการเลือกใช้ห้องปฏิบัติการสอบเทียบได้อย่างถูกต้องอีกด้วย  ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี