ผช.อุทัย นรนิ่ม รับมอบเครื่องหมายต้นหนถ่ายรูปทางอากาศกิตติมศักดิ์ (24 มกราคม 2563)

ร.ท.อุทัย  นรนิ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มว..พร้อมด้วย ดร.สิวินีย์  สวัสดิ์อารีย์ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า  ดร.ชัยวัฒน์  เจษฎาจินต์ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิไฟฟ้า เวลาและความถี่ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า และดร.ทยาทิพย์  ทองตัน นักมาตรวิทยาชำนาญการ ห้องปฏิบัติการเวลาและความถี่ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า ให้การต้อนรับพันเอกอรรถวุฒิ  เกียรติวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลทางแผนที่  พันเอกจิตรกร  ใบรักษา ผู้อำนวยการกองยีออเดซี่และยีออฟิสิกส์ พร้อมด้วย พันเอก ดร. สมโภช  ปัณฑวังกูร  รองผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่  กรมแผนที่ทหาร ในโอกาสเข้าพบเพื่อมอบประกาศนียบัตรและเครื่องหมายต้นหนถ่ายรูปทางอากาศกิตติมศักดิ์  และหนังสือพินิจพระนคร เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่สนับสนุนกิจการของกรมแผนที่ทหารเป็นอย่างดี ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี