ประชุมภายใต้โครงการสร้างศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมทางการแพทย์ Medical Hub ในระดับภูมิภาคด้วยมาตรฐานสากล (22-26 มิถุนายน 2563)

นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานเปิดการประชุมภายใต้โครงการสร้างศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมทางการแพทย์ Medical Hub ในระดับภูมิภาคด้วยมาตรฐานสากล บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานของสถาบัน  ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากภาครัฐ และเอกชน โดยวิทยากรจากบริษัท ทรีท เมด จำกัด ในวันที่จันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 นายข้าวกล้า  สุใจ General Manager บรรยายในหัวข้อ Introduction และนายพลสรณ์  เส้งทั่น Senior Service Engineer & Electrical Safety Analyzer Trainer  บรรยายในหัวข้อ Electrical Safety Analyzer and Electrical Safety Test and IEC Standard  และ Electrosurgical Analyzer and Electrosurgical Unit Test  ในวันที่อังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 นายสหรัฐ เพ็ชรพระประเสริฐ บรรยายในหัวข้อ Defibrillator Analyzer and Defibrillator/AED test และนายภาณุพัฒน์  หนูจีน บรรยายในหัวข้อ Vital Sign Simulator and ECG, SpO2, NIBP and Vital Sign Monitor test ในวันที่พุธที่ 24 มิถุนายน 2563 นายภาณุพัฒน์  หนูจีน บรรยายในหัวข้อ Incubator/Radiant Warmer Analyzer and Incubator Test และหัวข้อ Fetal Simulator and Phototherapy and Radiometer and Fetal Monitor test  วันที่พฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 นายภาณุพัฒน์  หนูจีน บรรยายในหัวข้อ Gas Flow Analyzer + Vapor and Ventilator Test and Anesthetic Test รวมทั้งหัวข้อ Infusion Pump Tester and Infusion Pump/Syringe Pump Test  และในวันสุดท้าย วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ได้มีการบรรยายในหัวข้อ QA Tools and Dose Safety on X-Ray, US, NM, MRI โดย นายธณัท  พิทักษ์ภราดร Technical Sales Engineer  และหัวข้อ Rigid Scope and Fiber Optic Tester and Fiber Optic Test, Master Laboratories Test Equipment, IEC, MDQA and ECRI บรรยายโดย นายศักดิ์ชัย  สุใจ Managing Director ของบริษัทที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร  ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อจัดทำร่างคู่มือการสอบเทียบ การวัด และการทวนสอบเครื่องมือแพทย์ต่อไป  ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี

บรรยากาศการประชุมวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563

บรรยากาศการประชุมวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563

บรรยากาศการประชุมวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563

บรรยากาศการประชุมวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563

บรรยากาศการประชุมวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563