อบรม การสอบเทียบ Conductivity Meter (11 กันยายน 2563)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมในหัวข้อ  “การสอบเทียบ Conductivity Meter” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดย ดร.วิภาดา หงษ์ทะนี นักมาตรวิทยาชำนาญการ และ นางสาวธารารัตน์ ตั้งจิตร  นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ  กลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถสอบเทียบเครื่อง Conductivity Meter ได้ รวมทั้งสามารถประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดได้อีกด้วย ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี