มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการมิติ มว. (9 ตุลาคม 2563)

ดร.จริยา  บัวเจริญ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ พร้อมด้วยนักมาตรวิทยา ให้การต้อนรับ รศ.ดร.คมกฤต  เล็กสกุล อาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของฝ่ายมาตรวิทยามิติของสถาบัน  โดยทางภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัดการเรียนการสอบเกี่ยวกับการวัดและสอบเทียบทางด้านมิติ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยมุ่งเน้นให้ทราบถึงหลักการทั่วไปเกี่ยวกับระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  การใช้เครื่องมือวัดมิติ การสอบเทียบเครื่องมือวัดมิติชนิดต่างๆ การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดชนิดต่างๆ นั้น  จึงเป็นการดีที่นักศึกษาจะได้เห็นการทำงานจริง เครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการจริงของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี