อบรมออนไลน์ การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด รุ่น 7 (6-7 กันยายน 2564)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมในหัวข้อ “การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด รุ่น 7” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดย ดร.นฤดม  นวลขาว  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจในการรักษาระบบ QC และ QA (Maintaining quality control and quality assurance in production) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของการ (Complying with and enforcing laws and regulations) รวมทั้งใช้ในงานวิจัย (Conducting basic research, and applied research and development, in science and engineering) โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมออนไลน์ ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จังหวัดปทุมธานี