สัมมนาออนไลน์ “เทคโนโลยีอาหารแห่งอนาคต: การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่ม น้ำ ดื่มและยาด้วยเทคโนโลยีทางแสง” (9 กันยายน 2564)

นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานเปิดงานสัมมนาผ่านระบบการถ่ายทอดสดหัวข้อ “เทคโนโลยีอาหารแห่งอนาคต: การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่มและยาด้วยเทคโนโลยีแสง” ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง  เรื่องที่บรรยายในช่วงเช้า ได้แก่ ข้อกำหนดและระเบียบวิธีการขึ้นทะเบียนตามประกาศกรทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เรื่องอาหารใหม่ (Novel Foods) บรรยายให้ความรู้โดย นางสาวศิริลักษณ์  เกศสิริกุล  นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ กลุ่มงานกำหนดมาตรฐาน กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ต่อด้วยเรื่อง ข้อกำหนด มาตรฐาน และการตรวจวัด สำหรับเทคโนโลยีรังสียูวีในกระบวนการผลิตอาหารรูปแบบใหม่ โดย นายพลวัฒน์ จำปาเรือง นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ กลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ในช่วงบ่ายก็ได้มีการบรรยายในเรื่อง ปฏิกิริยาชีวเคมีเชิงแสง (Photochemistry and Photobiology) ต่อจุลินทรีย์ สารออกฤทธิ์สำคัญ สารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ในอาหาร โดย ผศ.ดร. กิติพงศ์ อัศตรกุล อาจารย์สาขาจุลชีววิทยาทางอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อด้วยหัวข้อ การประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ของอาหารแนวใหม่ (Novel Foods) โดย รศ.ดร. ชนิพรรณ บุตรยี่ จากสถาบันโภชนาการแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมนี้เป็นการบูรณาการร่วมกับหลายองค์กร อาทิ กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลักดัน ส่งเสริมในกิจกรรมการวิจัย การทดสอบ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของประเทศ ให้ยกระดับด้านคุณภาพที่ดีขึ้น  การสัมมนาในวันนี้ มีผู้สนใจร่วมลงทะเบียนทั้งจากภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ SME Start Up นักลงทุนและผู้ที่สนใจโดยทั่วไปจำนวนมาก โดยจัดขึ้น ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้สามารถรับชมการถ่ายทอดสดงานสัมมนาฯ ดังกล่าวย้อนหลังได้ที่ https://bit.ly/2YHo3vK (สำหรับภาคเช้า) และ https://bit.ly/3BSDMq4 (สำหรับภาคบ่าย)