อบรม ISO/IEC 17025:2005(E) รุ่น 2 (20-21 มีนาคม 2560)

ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปี  2560 หัวข้อ “ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2005(E)”  โดยมี ร.ท.อุทัย  นรนิ่ม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  เป็นวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม  สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจความหมายและข้อกำหนดของระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำระบบคุณภาพไปปฏิบัติงานได้จริง ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี