กลุ่มมาตรฐานปฐมภูมิมวลและปริมาณที่เกี่ยวข้อง

ภารกิจ

กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิมวลและปริมาณที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยสองห้องปฏิบัติการหลักคือ ห้องปฏิบัติการมวล และ ห้องปฏิบัติการความหนาแน่น

บริการสอบเทียบของกลุ่มงาน  สามารถดูได้จาก Price List 

บุคคลากร

นายวิรุณ เล้าพรพิชยานุวัฒน์

หัวหน้ากลุ่ม

เบอร์ภายใน 1117, 2201

นางรังสิยา สุคนธ์

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 2209, 1119

นายมนต์ชัย มิตรอารีย์

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 1120

นางสาวชมพูนุท หิรัญพฤกษ์

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 2201, 1113, 1114

นายณรงค์ศักดิ์ เปลี่ยนดิษฐ์

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 2234, 1114

นางสาวชุติมณฑน์ สืบค้า

นักมาตรวิทยา

เบอร์ภายใน 2205