กลุ่มงานวิศวกรรมการวัดละเอียด

เกี่ยวกับกลุ่ม

กลุ่มงานวิศวกรรมการวัดละเอียด เป็นกลุ่มงานภายใต้ฝ่ายมาตรวิทยามิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ซึ่งมีภาระกิจหลักในการสถาปนาและรักษามาตรฐานทางด้านมิติที่เกี่ยวข้องกับการวัดด้านมุม เส้นผ่านศูนย์กลาง และเทคนิดการวัดด้วยระยะพิกัด ประกอบด้วย 3 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการมุมมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการเส้นผ่านศูนย์กลางมาตรฐาน และห้องปฏิบัติการระยะพิกัด ทางกลุ่มงานให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดมากกว่า 55 รายการ และมีแผนงานขยายการให้บริการสอบเทียบให้ครอบคลุมสาขาการวัดที่เกี่ยวข้อง เปิดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และทำการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านการวัด

โครงสร้างกลุ่ม

ห้องปฏิบัติการมุม

ห้องปฏิบัติการระยะพิกัด

ห้องปฏิบัติการเส้นผ่านศูนย์กลางมาตรฐาน

โครงสร้างกลุ่ม

Ketsaya Vacharanukul
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมการวัดละเอียด

Email : ketsaya@nimt.or.th

Tel. : 02-5775100 ext. 1216

นายยอดยิ่ง หมวกงาม

หัวหน้าห้องปฏิบัติการเส้นผ่านศูนย์กลางมาตรฐาน
อีเมลล์ : yodying@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 1218

ดร.วิโรจน์ สุดาธรรม

ตำแหน่ง : หัวหน้าห้องปฏิบัติการระยะพิกัด
อีเมลล์ : wirot@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1218

นายวัชรินทร์ สำมิตร

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการ
อีเมลล์ : watcharin@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1218

นาวสาววิชชุดา จิตต์โกศล

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ
อีเมลล์ : wichuda@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 โทร 1218

ข่าวสารและกิจกรรม