การเผยแพร่ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรม 2564

ข้อมูล

O1

ข้อมูลโครงสร้าง

O5

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่และแผนที่ มว.

 • - ที่อยู่หน่วยงาน
  • 3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 • - หมายเลขโทรศัพท์
  • โทรศัพท์ 02 577 5100 และ อาคารมาตรธำรง (ฝ่ายมาตรวิทยาเคมี) 02 026 5400
 • - หมายเลขโทรสาร
  • 02 577 3658
 • - ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  • cs@nimt.or.th
 • - แผนที่ตั้งหน่วยงาน

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. http://www.nimt.or.th/main/
  - ข่าวสารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 2. http://www.nimt.or.th/main/?cat=40
  - ข่าวประชาสัมพันธ์

O8

Q&A

http://www.nimt.or.th/feedback/

 • แจ้งเรื่องร้องเรียน และ ข้อเสนอแนะ

O9

Social Network

Facebook สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
https://www.facebook.com/NIMT2541/

- https://www.facebook.com/TrainingNIMT/
- https://www.youtube.com/user/nimt2541
- https://www.youtube.com/channel/UCkjN7FzbtLW40-JoFwM053w/videos

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือคุณภาพ (QM[Edition : 10 Revision 01 Issued on 27 April 2021] และ ขั้นตอนปฏิบัติงานคุณภาพ (QP[Edition : 10 Revision 01 Issued on 27 April 2021]

http://www.nimt.or.th/ISO17025/wp-content/uploads/2021/04/Quality-Manual-Edition-10-Revision-01-Effective-date-2021-04-27.pdf

http://www.nimt.or.th/ISO17025/wp-content/uploads/2021/04/Quality-Procedure-Edition-10-Revision-01-Effective-date-2021-04-27.pdf

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจปี งบประมาณ 2563

O17

E-Service  

http://www.nimt.or.th/main/?page_id=7610
การให้บริการสอบเทียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติผ่านระบบเว๊บไซค์

http://www.nimt.or.th/etrm/
การบริการวัสดุอ้างอิงของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

http://training.nimt.or.th/
การให้บริการฝึกอบรมสัมมนาของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลำดับที่ 1 – 18 ในหน้าเว๊ป

ลำดับที่ 1 – 10

http://www.nimt.or.th/procurement/index.php?menu=search&group_id=4

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รหัสโครงการ M64010014386, M64010013768, M63120010834, M63110031083, M63110013287, M63110012596, M63110012181, M63100010813, M63100005533 และ M63100002068

ลำดับที่ 11 – 18

http://www.nimt.or.th/procurement/index.php?menu=search&group_id=4&Page=2

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รหัสโครงการ M63100002089, M63100002045, M63100002039, M63090032050, M63090028749, M63090027742, M63090015777 และ M63080022531

O22

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

http://www.nimt.or.th/procurement/
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พ.ศ. 2564

เดือน ตุลาคม 2563

http://www.nimt.or.th/statute/files/20210106-032512att.pdf

เดือน พฤศจิกายน 2563

http://www.nimt.or.th/statute/files/20210121-104548att.pdf

เดือน ธันวาคม 2563

http://www.nimt.or.th/statute/files/20210121-105237att.pdf

เดือน มกราคม 2564

http://www.nimt.or.th/statute/files/20210322-092235att.pdf

เดือน กุมภาพันธ์ 2564

http://www.nimt.or.th/statute/files/20210326-101827att.pdf

เดือน มีนาคม 2564

http://www.nimt.or.th/statute/files/20210512-015230att.pdf

O24

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O29

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

http://www.nimt.or.th/feedback/80-2560.pdf
ตามประกาศสถาบัน ที่ 80/2560 เรื่องมอบหมายพนักงานทำหน้าที่ด้านการจัดการข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน

O30

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน โดยต้องมีรายละเอียด

http://www.nimt.or.th/feedback/80-2560.pdf

– ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนhttp://www.nimt.or.th/feedback/

– กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

http://www.nimt.or.th/feedback/feedback-procedure.pdf

– การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

http://www.nimt.or.th/feedback/index.php?menu=chkstatus

– มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

 1. 1. เข้า http://www.nimt.or.th
 2. 2. เลือกเมนู พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
 3. 3. เลือกเมนู ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มว. http://www.oic.go.th/INFOCENTER22/2256/,
 4. 4. กดโปรดเลือกรายการที่ต้องการ
 5. 5. กดเลือกเมนูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 และกดเลือกเมูน ข้อมูลข่าวสารที่คณะกรรมการกำหนด (มาตรา 9 (8))
 6. 6. ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8) และกดเลือกเมนูข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8)
 7. 7. กดเลือกเมนูกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัด ไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ
 8. 8. โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ ให้ทำการกดเลือกเมนู ด้านการให้บริการประชาชน เพื่อดูการรายงานผลสรุปข้อร้องเรียนในแต่ละเดือน ของสถาบันฯ

http://www.oic.go.th/INFOCENTER22/2256/

O31

http://www.nimt.or.th/main/?page_id=9618

พรบ.ข้อมูลฃ่าวสาร ไปที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มว.

http://www.oic.go.th/INFOCENTER22/2256/

http://www.oic.go.th/INFOCENTER22/2256/#infoma

 

 1. http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER22/DRAWER057/GENERAL/DATA0000/00000394.PDF

ข้อร้องเรียนเดือนมีนาคม 2564

 1. http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER22/DRAWER057/GENERAL/DATA0000/00000393.PDF

ข้อร้องเรียนเดือนกุมภาพันธ์ 2564

 1. http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER22/DRAWER057/GENERAL/DATA0000/00000372.PDF

ข้อร้องเรียนเดือนมกราคม 2564

 1. http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER22/DRAWER057/GENERAL/DATA0000/00000368.PDF

ข้อร้องเรียนเดือนธันวาคม 2563

 1. http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER22/DRAWER057/GENERAL/DATA0000/00000360.PDF

ข้อร้องเรียนเดือนพฤศจิกายน 2563

 1. http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER22/DRAWER057/GENERAL/DATA0000/00000357.PDF

ข้อร้องเรียนเดือนตุลาคม 2563

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

http://www.nimt.or.th/feedback/
การรับฟังข้อร้องเรียน/และข้อเสนอแนะ

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

http://www.nimt.or.th/statute/files/50-2560.pdf
ประกาศสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติที่ 50/2560 เรื่องเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

http://www.nimt.or.th/main/?p=29932
มว. ประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นองค์กรคุณธรรม

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานการประเมินความเสี่ยง-สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ-ปี-2564

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารมีประกอบ)

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

O42 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปี 2563

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน