งานสัมมนาวิชาการ เนื่องในวันมาตรวิทยาโลก และในโอกาสครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการ เนื่องในวันมาตรวิทยาโลกและในโอกาสครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-206 ชั้น 2 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้กรอบแนวคิด “เราวัดวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน (We measure today for sustainable tomorrow)”

งานสัมมนานี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในความสำคัญของมาตรวิทยา และบทบาทของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในฐานะหนึ่งในเสาหลักของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI) ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพที่สำคัญของประเทศให้เกิดการบูรณาการอย่างเป็นระบบ อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า อาหาร สมุนไพร เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบราง เป็นต้น

รายละเอียดกำหนดการ และเอกสารประกอบการสัมมนาฯ ตามไฟล์เอกสารที่แนบด้านล่าง

Download Attachments

# File Date added File size Downloads
1 pdf Agenda_update17may24 17 พฤษภาคม 2024 2:22 pm 83 KB 78
2 pdf Agenda_Herb&Herbal product_update18Apr24 19 เมษายน 2024 9:33 am 141 KB 96
3 pdf Agenda_Logistics update18Apr24 19 เมษายน 2024 9:33 am 88 KB 97
4 pdf Agenda_Q Cold-Chain_update17Apr24 19 เมษายน 2024 9:33 am 81 KB 108
5 pdf Agenda_Digital product_update22Apr24 23 เมษายน 2024 9:16 am 91 KB 101
6 pdf Agenda_EV Charger_update24Apr24 24 เมษายน 2024 2:21 pm 90 KB 112
7 pdf New Energy Vehicles and NIM’s Support to Its Development 22 พฤษภาคม 2024 10:12 am 2 MB 24
8 pdf ETDA and Digital product - A very short story (for NIMT 20052024)-2 22 พฤษภาคม 2024 10:13 am 117 KB 13
9 pdf Urachada_DGplan_policy_NQI 22 พฤษภาคม 2024 10:13 am 3 MB 21
10 pdf Presentation EEI_200567_ธีระ 22 พฤษภาคม 2024 10:18 am 194 MB 23
11 pdf EEI_โครงการจัดทำกระบวนการตรวจสอบรับรองและตรวจติดตาม EVSE 20May2024 22 พฤษภาคม 2024 10:19 am 51 MB 27
12 pdf EV Station_ชาญชัย_20 พค 2567 22 พฤษภาคม 2024 10:19 am 2 MB 20
13 pdf มาตรฐาน EV Charger_พุฒิพงศ์ 22 พฤษภาคม 2024 10:19 am 114 KB 19
14 pdf เสวนา EV 20 May 67 วรพล 22 พฤษภาคม 2024 10:19 am 596 KB 15
15 pdf NQI - herbal 22 พฤษภาคม 2024 10:22 am 1 MB 19
16 pdf DLT COLD CHAIN_NIMT 22 พฤษภาคม 2024 10:22 am 2 MB 15
17 pdf New-Side_Q_Cold chain_PW 22 พฤษภาคม 2024 10:22 am 1 MB 16
18 pdf 01_แผนพัฒนาระบบรางของประเทศไทย 22 พฤษภาคม 2024 10:22 am 11 MB 18
19 pdf 02_โครงสร้างพื้นฐานคุณภาพระบบราง 22 พฤษภาคม 2024 10:22 am 28 MB 15
20 pdf 03_การวิจัยและพัฒนา 22 พฤษภาคม 2024 10:22 am 4 MB 14
21 pdf 04_Trolley System_ดร.ฉกาจ 22 พฤษภาคม 2024 10:22 am 1 MB 25
22 pdf 05_NQI Logistics_รองอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย 22 พฤษภาคม 2024 10:22 am 3 MB 17