ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า

แนะนำฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า

           ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า ทำหน้าที่ในการจัดหา รักษา มาตรฐานการวัดแห่งชาติสำหรับปริมาณทางไฟฟ้า ศึกษา พัฒนาการวัดปริมาณทางไฟฟ้า ให้บริการสอบเทียบมาตรฐานการวัด และเครื่องมือวัดปริมาณทางไฟฟ้า ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้การฝึกอบรมแก่ภาคอุตสาหกรรม และผู้ใช้บริการ ตลอดจนถึงการเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือทางวิชาการในสาขามาตรวิทยาทางไฟฟ้าของประเทศ โดย

          ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการ จำนวน 11  ห้องปฏิบัติการ ดังนี้

 1. ห้องปฏิบัติการแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC Voltage & Current Laboratory)
 2. ห้องปฏิบัติการแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Voltage & Current Laboratory)
 3. ห้องปฏิบัติการความต้านทาน (Resistance Laboratory)
 4. ห้องปฏิบัติการความจุไฟฟ้าและความเหนี่ยวนำไฟฟ้า (Capacitance & Inductance Laboratory)
 5. ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดชนิดหลายฟังชันก์ (Multi-function Measuring Instrument Laboratory)
 6. ห้องปฏิบัติการกำลังไฟฟ้ากระแสสลับและกำลังไฟฟ้ากระแสตรง (AC/DC Power Laboratory)
 7. ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงดันสูง (High Voltage Laboratory)
 8. ห้องปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetics Laboratory)
 9. ห้องปฏิบัติการเวลาและความถี่ (Time & Frequency Laboratory)
 10. ห้องปฏิบัติการคลื่นความถี่สูงและไมโครเวป (RF Microwave Laboratory)
 11. ห้องปฏิบัติการกำลังเลเซอร์ (Laser Power Laboratory)

การให้บริการ

 1. บริการสอบเทียบ สำหรับการวัดด้านไฟฟ้า เวลาและความถี่
 2. อบรม หลักสูตรประจำปี หรือ In-house training หลายหลักสูตร ตั้งแต่ ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง จนถึงระดับห้องปฏิบัติการ
 3. เปรียบเทียบผลการวัดภายในประเทศ (Inter-laboratory Comparison)
 4. ชมรมมาตรวิทยา สาขาไฟฟ้า
 5. โครงการความร่วมมือ/ให้คำแนะนำ/ให้คำปรึกษา แก่ ภาคอุตสาหกรรม และผู้ใช้บริการ

ISO/IEC 17025 Certification

กิจกรรมระหว่างประเทศ

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 2110 โทรสาร 02 577 5093

Email: tanya@nimt.or.th