การเผยแพร่ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรม 2566

ข้อมูล

O1

ข้อมูลโครงสร้าง

O3

O5

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่และแผนที่ มว.

 • - ที่อยู่หน่วยงาน
  • 3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 • - หมายเลขโทรศัพท์
  • โทรศัพท์ 02 577 5100 และ อาคารมาตรธำรง (ฝ่ายมาตรวิทยาเคมี) 02 026 5400
 • - หมายเลขโทรสาร
  • 02 577 3658
 • - ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  • cs@nimt.or.th
 • - แผนที่ตั้งหน่วยงาน

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. http://www.nimt.or.th/main/
  - ข่าวสารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 2. http://www.nimt.or.th/main/?cat=40
  - ข่าวประชาสัมพันธ์

O8

Q&A

http://www.nimt.or.th/feedback/

 • แจ้งเรื่องร้องเรียน และ ข้อเสนอแนะ

O9

Social Network

Facebook สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
https://www.facebook.com/NIMT2541/

- https://www.facebook.com/TrainingNIMT/
- https://www.youtube.com/user/nimt2541
- https://www.youtube.com/channel/UCkjN7FzbtLW40-JoFwM053w/videos

O13

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือคุณภาพ (QM) [Edition : 10 Revision 02 Issued on 15 October 2021] และ ขั้นตอนปฏิบัติงานคุณภาพ (QP) [Edition : 10 Revision 02 Issued on 15 October 2021]

Quality-Manual-Edition-10-Revision-02-Effective-date-2021-10-15
Quality-Procedure-Edition-10-Revision-02-Effective-date-2021-10-15

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจปี งบประมาณ 2564

O17

E-Service  

http://www.nimt.or.th/main/?page_id=7610
การให้บริการสอบเทียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติผ่านระบบเว๊บไซค์

http://www.nimt.or.th/etrm/
การบริการวัสดุอ้างอิงของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

http://training.nimt.or.th/
การให้บริการฝึกอบรมสัมมนาของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลำดับที่ 1 – 14 ในหน้าเว๊ป

ลำดับที่ 1 – 10

http://www.nimt.or.th/procurement/index.php?menu=search&group_id=4

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รหัสโครงการ M65030010753, M65020010445, M65020010490, M65010006827, M65010007173, M64120022676, M6412002267, M64120020888, M64120018356 และ M64110004804

ลำดับที่ 11 – 14

http://www.nimt.or.th/procurement/index.php?menu=search&group_id=4&Page=2

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รหัสโครงการ M64110001482, M64100022920, M64100010493 และ M64100010609

O22

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

http://www.nimt.or.th/procurement/
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พ.ศ. 2565

เดือน ตุลาคม 2564
https://www.nimt.or.th/statute/files/20211203-101958att.pdf

เดือน พฤศจิกายน 2564
https://www.nimt.or.th/statute/files/20211221-014118att.pdf

เดือน ธันวาคม 2564
https://www.nimt.or.th/statute/files/20220203-011407att.pdf

เดือน มกราคม 2565
https://www.nimt.or.th/statute/files/20220225-032652att.pdf

เดือน กุมภาพันธ์ 2565
https://www.nimt.or.th/statute/files/20220314-094215att.pdf

เดือน มีนาคม 2565
https://www.nimt.or.th/statute/files/20220429-092827att.pdf

O24

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2563

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O29

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

http://www.nimt.or.th/feedback/80-2560.pdf
ตามประกาศสถาบัน ที่ 80/2560 เรื่องมอบหมายพนักงานทำหน้าที่ด้านการจัดการข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
http://www.nimt.or.th/feedback/feedback-procedure.pdf

O30

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน โดยต้องมีรายละเอียด

http://www.nimt.or.th/feedback/80-2560.pdf

– ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนhttp://www.nimt.or.th/feedback/

– กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

http://www.nimt.or.th/feedback/feedback-procedure.pdf

– การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

http://www.nimt.or.th/feedback/index.php?menu=chkstatus

– มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

 1. 1. เข้า http://www.nimt.or.th
 2. 2. เลือกเมนู พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
 3. 3. เลือกเมนู ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มว. http://www.oic.go.th/INFOCENTER22/2256/,
 4. 4. กดโปรดเลือกรายการที่ต้องการ
 5. 5. กดเลือกเมนูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 และกดเลือกเมูน ข้อมูลข่าวสารที่คณะกรรมการกำหนด (มาตรา 9 (8))
 6. 6. ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8) และกดเลือกเมนูข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8)
 7. 7. กดเลือกเมนูกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัด ไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ
 8. 8. โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ ให้ทำการกดเลือกเมนู ด้านการให้บริการประชาชน เพื่อดูการรายงานผลสรุปข้อร้องเรียนในแต่ละเดือน ของสถาบันฯ

http://www.oic.go.th/INFOCENTER22/2256/

O31

http://www.nimt.or.th/main/?page_id=9618

พรบ.ข้อมูลฃ่าวสาร ไปที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มว.

http://www.oic.go.th/INFOCENTER22/2256/

http://www.oic.go.th/INFOCENTER22/2256/#infoma

 

 1. http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER22/DRAWER057/GENERAL/DATA0000/00000394.PDF

ข้อร้องเรียนเดือนมีนาคม 2564

 1. http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER22/DRAWER057/GENERAL/DATA0000/00000393.PDF

ข้อร้องเรียนเดือนกุมภาพันธ์ 2564

 1. http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER22/DRAWER057/GENERAL/DATA0000/00000372.PDF

ข้อร้องเรียนเดือนมกราคม 2564

 1. http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER22/DRAWER057/GENERAL/DATA0000/00000368.PDF

ข้อร้องเรียนเดือนธันวาคม 2563

 1. http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER22/DRAWER057/GENERAL/DATA0000/00000360.PDF

ข้อร้องเรียนเดือนพฤศจิกายน 2563

 1. http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER22/DRAWER057/GENERAL/DATA0000/00000357.PDF

ข้อร้องเรียนเดือนตุลาคม 2563

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

http://www.nimt.or.th/feedback/
การรับฟังข้อร้องเรียน/และข้อเสนอแนะ

O34

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ขอความร่วมมือ “งดการให้ของขวัญ”

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มว. ร่วมรณรงค์ประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรมฯ (28 เมษายน 2565)
https://www.nimt.or.th/main/?p=40973

แถลงคุณธรรมและความโปร่งใส

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565

O38

มว. ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น (30 มีนาคม 2565)
https://www.nimt.or.th/main/?p=40692

รวมหัวใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล (11 มีนาคม 2565)
https://www.nimt.or.th/main/?p=40344

มว. รับมอบเกียรติบัตรระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ (17 มกราคม 2565)
https://www.nimt.or.th/main/?p=39527

มว.ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่เด็กและเยาวชน ในงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 ( 8 มกราคม 2565)
https://www.nimt.or.th/main/?p=39380

ค่านิยมองค์กร
https://www.nimt.or.th/main/?page_id=224

ประมวลจริยธรรม ของพนักงานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
https://www.nimt.or.th/main/wp-content/uploads/2015/11/sys-planing-580-306.pdf

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารมีประกอบ)

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปีพ.ศ. 2565

O41

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปี 2565