การเผยแพร่ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรม 2562

ข้อมูล

O3

อำนาจหน้าที่

http://www.nimt.or.th/main/?page_id=6620

 • - พรบ.พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ปี 2540
 • - พรบ. พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติปี 2559

http://www.nimt.or.th/main/?page_id=8049

 • - วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

http://www.nimt.or.th/main/wp-content/uploads/2017/09/Master_Plan_03_FINAL_DRAFT.pdf

 • - แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ปี 2560-2564

O5

ข้อมูลการติดต่อ

 1. http://www.nimt.or.th/main/?page_id=302
  - ที่อยู่ และแผนที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 2. http://www.nimt.or.th/main/?page_id=7987
  - ข้อมูลการติดต่อสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. http://www.nimt.or.th/main/
  - ข่าวสารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 2. http://www.nimt.or.th/main/?cat=40
  - ข่าวประชาสัมพันธ์

O8

Q&A

http://www.nimt.or.th/feedback/

 • แจ้งเรื่องร้องเรียน และ ข้อเสนอแนะ

O9

Social Network

Facebook สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
https://www.facebook.com/NIMT2541/

O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2562

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือคุณภาพ (Quality Manual [Edition : 10 Revision 00 Issued on 1 February 2019] และ ขั้นตอนปฏิบัติงานคุณภาพ (Quality Procedure)  [Edition: 10 Revision 00 Issued on 1 February 2019]

มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พ.ศ. 2562

1.ต.ค.61
2.พ.ย.61
3.ธ.ค. 61
4.ม.ค. 62
5.ก.พ. 62
6.มี.ค. 62
7.เม.ย. 62
8.พ.ค.62

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจปี งบประมาณ 2561

http://intranet.nimt.or.th/nimt/data/information/information1/3984/1536223554.pdf

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2561

http://intranet.nimt.or.th/nimt/data/information/information1/3943/1534900483.pdf

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการสอบเทียบประจำปีงบประมาณ 2561

O17

E-Service  

http://www.nimt.or.th/main/?page_id=7610
การให้บริการสอบเทียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติผ่านระบบเว๊บไซค์

http://www.nimt.or.th/etrm/
การบริการวัสดุอ้างอิงของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

http://training.nimt.or.th/
การให้บริการฝึกอบรมสัมมนาของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

แนบ1.1-แผนปฏิบัติการ 2562 เห็นชอบกมว.ครั้งที่3-61 19ก.ย.61

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ    ประจำปี รอบ 6 เดือน ปี พ.ศ. 2562

แนบ2-รายงานติดตามผลตามแผนปฏิบัติการ62+การใช้จ่ายเงิน+TRIS62 (วาระ5.3+5.4)

O20

O22

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

http://www.nimt.or.th/procurement/
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พ.ศ. 2562

http://www.nimt.or.th/lawnews/budget.php
รายงานทางการเงินและการจัดซื้อ

http://www.nimt.or.th/statute/files/2019-06-18-1.pdf
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 (วิธีเฉพาะเจาะจง)

http://www.nimt.or.th/statute/files/2019-06-18-2.pdf
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 (วิธีประกวดราคา)

http://www.nimt.or.th/statute/files/2019-06-18-3.pdf
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 (วิธีคัดเลือก)

http://www.nimt.or.th/statute/files/2019-06-17-1.pdf
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 (วิธีเฉพาะเจาะจง)

http://www.nimt.or.th/statute/files/2019-06-17-2.pdf
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 (วิธีประกวดราคา)

http://www.nimt.or.th/statute/files/2019-06-17-3.pdf
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 (วิธีคัดเลือก)

O24

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2561

http://www.nimt.or.th/lawnews/budget.php

 • รายงานทางการเงินและการจัดซื้อ

http://www.nimt.or.th/statute/files/NIMT5105.1-320.pdf

 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (บันทึก)
 • http://www.nimt.or.th/statute/files/Doc61-1.pdf
 • 25รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร1/8)
 • http://www.nimt.or.th/statute/files/Doc61-2.pdf
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร2/8)
 • http://www.nimt.or.th/statute/files/Doc61-3.pdf
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร3/8)
 • http://www.nimt.or.th/statute/files/Doc61-4.pdf
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร4/8)
 • http://www.nimt.or.th/statute/files/Doc61-5.pdf
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร5/8)
 • http://www.nimt.or.th/statute/files/Doc61-6.pdf
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร6/8)
 • http://www.nimt.or.th/statute/files/Doc61-7.pdf
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร7/8)
 • http://www.nimt.or.th/statute/files/Doc61-8.pdf
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร8/8)

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O28-1 แผนปฏิบัติการ
O28-2 การเพิ่มประสิทธิภาพ

O29

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

http://www.nimt.or.th/feedback/80-2560.pdf
ตามประกาศสถาบัน ที่ 80/2560 เรื่องมอบหมายพนักงานทำหน้าที่ด้านการจัดการข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน โดยต้องมีรายละเอียด

http://www.nimt.or.th/feedback/80-2560.pdf

– ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนhttp://www.nimt.or.th/feedback/

– กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

http://www.nimt.or.th/feedback/feedback-procedure.pdf

– การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

http://www.nimt.or.th/feedback/index.php?menu=chkstatus

– มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

 1. เข้า http://www.nimt.or.th
 2. เลือกเมนู พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
 3. เลือกเมนู ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มว. http://www.oic.go.th/INFOCENTER22/2256/ ,
 4. กดโปรดเลือกรายการที่ต้องการ
 5. กดเลือกเมนูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 และกดเลือกเมูน ข้อมูลข่าวสารที่คณะกรรมการกำหนด (มาตรา 9 (8))
 6. ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8) และกดเลือกเมนูข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8)
 7. กดเลือกเมนูกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัด ไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ
 8. โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการให้ทำการกดเลือกเมนู ด้านการให้บริการประชาชน เพื่อดูการรายงานผลสรุปข้อร้องเรียนในแต่ละเดือน ของสถาบันฯ

http://www.oic.go.th/INFOCENTER22/2256/

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  พ.ศ. 2561 

สรุปรายงานการรับเรื่องร้องเรียน ประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

http://www.nimt.or.th/feedback/
การรับฟังข้อร้องเรียน/และข้อเสนอแนะ

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • http://www.nimt.or.th/main/?p=25336
 • ความร่วมมือหลักสูตรมาตรวิทยาเพื่อวิศวกรเคมี (10-14 มิถุนายน 2562
 • http://www.nimt.or.th/main/?p=25338
 • ผนึกกำลัง 5 หน่วยงานหนุนสร้างโอกาสทางการแข่งขันในห่วงโซ่อุปทาน ด้วยการรับรองระบบงาน (7 มิถุนายน 2562
 • http://www.nimt.or.th/main/?p=24788
 • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประสานหน่วยงานพันธมิตร เปิดบ้านเทคโนธานี ฉลอง 30 ปี
 • http://www.nimt.or.th/main/?p=24443
 • มาตรวิทยาสัญจร “มาตรวิทยาเพื่อพัฒนาการศึกษาและงานวิจัย สู่อุตสาหกรรม 4.0” จ.ขอนแก่น
 • http://www.nimt.or.th/main/?p=23903
 • ความร่วมมือหลักสูตรสมรรถนะทางด้านมาตรวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (17-21 มีนาคม 2562)

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

http://www.nimt.or.th/statute/files/50-2560.pdf
ประกาศสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติที่ 50/2560 เรื่องเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

http://www.nimt.or.th/main/?p=22618
มว. ประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นองค์กรคุณธรรม

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 • - ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • - แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานระดับกรม  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (เอกสารมีประกอบ)

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

http://www.nimt.or.th/main/?p=22618

 • กิจกรรมงานปีใหม่ และ มว. ประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นองค์กรคุณธรรม

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เอกสารมีประกอบ)

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปีพ.ศ. 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน (มีรายงานฯ )

O41

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2561

http://www.nimt.or.th/main/?p=13872

 • - แผนผล การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

O42

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

http://www.nimt.or.th/main/?p=13757

ประกาศสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติที่ 73/2561 เรื่องการนำเสนอข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

O43

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

O44

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

http://www.nimt.or.th/main/?p=13757

ประกาศสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติที่ 74/2561 เรื่องแนวปฏิบัติการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

O45

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สถาบันฯ มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

http://www.nimt.or.th/feedback/80-2560.pdf

– ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนhttp://www.nimt.or.th/feedback/

– กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

http://www.nimt.or.th/feedback/feedback-procedure.pdf

– การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

http://www.nimt.or.th/feedback/index.php?menu=chkstatus

– มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

 1. เข้า http://www.nimt.or.th
 2. เลือกเมนู พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
 3. เลือกเมนู ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มว. http://www.oic.go.th/INFOCENTER22/2256/ ,
 4. กดโปรดเลือกรายการที่ต้องการ
 5. กดเลือกเมนูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 และกดเลือกเมูน ข้อมูลข่าวสารที่คณะกรรมการกำหนด (มาตรา 9 (8))
 6. ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8) และกดเลือกเมนูข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8)
 7. กดเลือกเมนูกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ
 8. โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการให้ทำการกดเลือกเมนู ด้านการให้บริการประชาชน เพื่อดูการรายงานผลสรุปข้อร้องเรียนในแต่ละเดือน ของสถาบันฯ

http://www.oic.go.th/INFOCENTER22/2256/

O46

มาตรการป้องกันการรับสินบน

http://www.nimt.or.th/main/?p=13757

ประกาศสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติที่ 72/2561 เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน

O47

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

http://www.nimt.or.th/main/?p=13757

ประกาศสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติที่ 35/2560 เรื่อง คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

O48

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ